Hoitopolku


Tarjolla on ympärivuorokautista pitkäaikaishoitoa ja tehostettua palveluasumista mielenterveyskuntoutujille Poutalassa, Mattilassa, Seikkulassa, Kultalassa ja Mutterissa sekä kevyempää palveluasumista Palvelukoti Kertussa.

Tarjolla on ympärivuorokautista pitkäaikaishoitoa ja tehostettua palveluasumista mielenterveyskuntoutujille Poutalassa, Mattilassa, Seikkulassa, Kultalassa ja Mutterissa sekä kevyempää palveluasumista Palvelukoti Kertussa. Matti ja Liisa Kodin pihapiirissä sijaitsee myös vanhusten tehostetun palveluasumisen yksikkö Pikku-Kerttula.

Tuettu asuminen

Matti ja Liisa Kodin pihapiirissä on kolme rivitaloa, joissa on mielenterveyskuntoutujille tuettua asumista.

Tuettu asuminen on tarkoitettu niille, jotka tarvitsevat tukea, apua ja ohjausta itsenäiseen asumiseen sekä päivittäisten asioiden hoidossa ja asioimisessa niin kodissa kuin sen ulkopuolella. Ohjaamme ja autamme asukasta mm. kodin puhtaanapidossa, kauppa-asioinnissa, pyykkihuollossa, terveyden- ja sairaudenhoidossa sekä lääkehoidon toteuttamisessa.

Palveluasuminen

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, joiden päivittäisen tuen tarve on lisääntynyt sen verran, etteivät enää selviydy omassa kodissaan tai tukiasumisessa.

Nikkarilan palveluasunnot tarjoavat asumista tukevaa kuntouttavaa hoitoa mielenterveyskuntoutujille luonnonkauniissa miljöössä. Yksikkö on suunnattu mielenterveyskuntoutujille, jotka mielenterveysongelman vuoksi tai psykososiaalisista syistä tarvitsevat tukea ja ohjausta asumisessa, oman elämän hallinnassa ja yhteiskuntaan kiinnittymisessä. Toimintamme on yhteisöhoitoa. 

Hoitohenkilökunta on paikalla klo 7-21 aikana ja tavoitettavissa tarvittaessa yöaikaan.

Tehostettu palveluasuminen

Matti ja Liisa Kodin tehostetun palvelun yksiköt tarjoavat kodinomaisen ja turvallisen ympäristön vanhuksille sekä mielenterveyskuntoutujille, joiden toimintakyky on merkittävästi alentunut. Yksikkö tarjoaa yksilöllistä ja toimintakykyä tukevaa hoivaa ja hoitoa, jossa asukasta ohjataan, tuetaan ja autetaan kaikissa arkipäivän toimissa, asioidensa hoidossa sekä tarjotaan sairaanhoidollista apua. Tehostetussa palveluasumisessa hoitohenkilökunta on käytössä ympäri vuorokauden.

 

Laitoshoito

Laitoshoito on tarkoitettu niille, joiden selviytyminen kotonaan on mahdotonta tukipalveluista huolimatta. Laitoshoitoon kuuluu asiakkaan auttaminen päivittäisissä toiminnoissa. Asiakas tarvitsee jatkuvaa hoivaa, huolenpitoa, kuntoutusta, terveyden- ja sairaanhoitoa sekä ympärivuorokautista valvontaa. Tavoitteena on asukkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja taata asukkaalle mielekäs arki.

Laitoshoidon lääkäripalveluista vastaa osaston oma lääkäri.

Päivätoiminta

Päivätoiminnan tavoitteena on luoda asukkaille virikkeellinen ympäristö, joka tukee kuntoutumista, sosiaalista vuorovaikutusta sekä parantaa ja säilyttää asukkaan arkitaitoja. Päivätoimintaan sisältyy monenlaisia osa-alueita ja toimintaryhmiä ja toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon sosiaalinen, luova ja kulttuurillinen näkökulma. Yksiköt ja osastot järjestävät asukkailleen monipuolista ja mielekästä virikkeellistä toimintaa laaditun viikko-ohjelman mukaisesti.

Päivätoimintakeskus Muonala


Muonalassa työskentelee arkisin kaksi ohjaajaa. Päivätoiminnan ryhmät ja toiminnat ovat suunniteltu viikottaisiksi niin, että se tavoittaa kaikkien osastojen asukkaat.

Ryhmien sisällöt vaihtelevat vuodenaikoja ja juhlapyhiä mukaillen sekä asiakkaiden kiinnostuksen kohteiden mukaan. Erityisen suosittuja ovat mm.discot ja tanssiaiset, karaoke-illat sekä ulkoilutapahtumat Nikkarilan luonnonkauniissa maisemissa.


Muonalassa toimii myös kanttiini, joka on asukkaille avoinna kerran viikossa. Kanttiinista saaduilla tuotoilla ostetaan mm. pelejä, tehdään retkiä sekä järjestetään virkistyspäiviä.

Arvot

  • Yhteisöhoito
  • Yhteisöllisyys
  • Kuntouttava työote
  • Empaattinen ja kunnoittava työskentely
  • Asiakaslähtöisyys
  • Omatoimisuuden tukeminen
  • Yksityisyys

Hoitoideologia

Yhteisöllisyyden pohjalta on tehty tavoitteet asukkaan kuntoutumiselle sekä yhteisön säännöt. Yhteisöhoidon tavoitteena on ihmisarvon palauttaminen sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen ja luominen, itsenäinen ja mielekäs elämä sekä kyky ottaa vastuuta omista teoistaan. Yhteisöhoidon keinoin pyritään asukkaan käytöksen paranemiseen, itsetarkkailun vähenemiseen sekä itsetuottamuksen kasvuun. Tarkoituksena on ollut luoda kodinomainen ja turvallinen ympäristö asukkaalle. Yhteisöhoidon välineenä käytetään yhteisiä kokouksia ja ryhmätoimintoja sekä vastuunanatamista asukkaille.

Ohjaava neuvonta

Tuetaan asukkaan selviytymistä jokapäiväisissä toiminnoissa.

Empaattinen ja kunnioittava työskentely

Tuetaan asukkaan omanarvontunteen säilymistä ja yksilöllisyyttä.

Kunkin asukkaan palvelun tarve määritellään yksilöllisessä palvelu- ja kuntoutussuunnitelmassa, joka laaditaan yhdessä asukkaan, omaisten, palveluntuottajan edustajan (hoitaja) ja ostajan edustajan kanssa. Suunnitelmassa laaditaan tavoitteet asukkaan kuntoutumiselle asukkaan fyysiset, psyykkiset, hengelliset ja sosiaaliset tarpeet huomioiden. Lähtökohtana ovat asukkaan omat voimavarat ja niiden aktiivinen käyttö.

Kuntouttavalla työotteella pyritään ylläpitämään asukkaan omatoimisuutta sekä parantamaan että säilyttämään asukkaan arkipäivän taitoja. Hoito, huolenpito ja kuntoutus tapahtuvat asiakaslähtöisesti huomioiden asukkaan läheiset ja tukiverkko.